Juridische Documenten & Registratie Overeenkomst


Introductie


Dit document beschrijft de diensten die aangeboden worden en de financiele transacties die nodig zijn om deze diensten te verkrijgen. Verder bescrijft het de specifieke vormen van support die je zal ontvangen en tenslotte beschrijft het de handelingen die niet toegelaten zijn.

Deze legale aspecten te buiten gelaten, zullen we steeds ons deel van deze overeenkomst naleven op de beste manier mogelijk en dit op een eerlijke en rechtvaardige wijze. Wij zullen u dan ook steeds, binnen onze mogelijkheden, de best mogelijke support verlenen. In ruil vragen wij dan ook dat u de voorwaarden volgt beschreven in deze overeenkomst.

Gebruik maken van de diensten van Nethome betekend automatisch dat u zich akkoord verklaard met de regels beschreven in deze Algemene Voorwaarden en dat u deze regels ook begrijpt, respecteert en aanvaard. De Algemene Voorwaarden zijn er om onze klanten en gebruikers een duidelijk inzicht te geven van wat Nethome van hen verwacht bij het gebruik van onze diensten. Alle gebruikers van Nethome (alle gebruikers: zowel klanten als andere personen die zich toegang verschaffen tot een account van Nethome) moeten zich houden aan onze Algemene Voorwaarden.

Privacy


Nethome respecteert uw privacy. Alle informatie over onze klanten is vertrouwelijk. De verzamelde informatie wordt enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden.

Het Bedrijf


Nethome.be en/of Specialorder.be vanaf dit punt vermeld als "het bedrijf" of "Nethome" levert webhosting en internetdiensten. Elke klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account of server zowel door hemzelf als door derden.

De aard van de dienst, de specificatie's van de hardware en de kostprijs zijn duidelijk afgesproken tijdens het bestellen van de dienst.

We steunen de niet gecensureerde golf van informatie en ideeen op het internet en daarom, onder normale omstandigheden, controleert het bedrijf dan ook niet actief de accounts van onze klanten. Daarom ook oefenen we geen controle uit op de inhoud van een website, e-mail verkeer, nieuwsgroepen, of ander materiaal ontstaan of bereikbaar via of op onze diensten, met uitzondering van websites waarvan Nethome denkt dat ze in overtreding kunnen zijn met deze algemene voorwaarden. Het bedrijf behoud zich het recht, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, alle materiaal te verwijderen die volgens onze persoonlijke indrukken illegaal lijken, ons medeplichtig zouden kunnen maken aan overtredingen of die in overtreding zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden. Nethome zal steeds meewerken met wettelijke overheden en/of derde partijen in onderzoeken naar mogelijk verdachte zaken, criminele feiten of overtredingen van het civiel recht. Overtredingen van de Algemene Voorwaarden zullen resulteren in het opschorten of beeindigen van uw account en/of nemen van andere wettelijke actie's en DIT ZONDER ENIG VOORAFGAAND BERICHT.

Nethome kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die u of uw bedrijf zou leiden. Door de aard van de diensten kan Nethome geen enkele garantie geven van eender welke aard, op geleverde diensten. Nethome kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slecht werkende of onderbrekingen in zijn diensten veroorzaakt door, maar niet gelimiteerd tot, bijvoorbeeld verkeerd gebruik van de dienst, vandalisme, diefstal, onderbroken telefoonverkeer, internetonderbrekingen, menselijke fouten, extreme weercondities of eender welke gebeurtenis die niet voorzien kon worden. Nethome is in alle omstandigheden niet verantwoordelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt. Op geen enkele manier kan de klant schade recupureren bij het bedrijf.

De koper van het produkt is verantwoordelijk voor het gebruik ervan en schade voortvloeiend uit misbruik of overgebruik zal worden aangerekend. Geen enkele betaling gebeurd aan Nethome is terugvorderbaar.

De Dienst


Betalingen aan Nethome zijn mogelijk via overschrijving op ons Belgisch rekeningnummer, via Paypal of via kredietkaart via Paypal.

U heeft het recht uw account op te zeggen op elk tijdstip maar minstens 30 dagen voor het aflopen van deze dienst en dit door een email te sturen aan tesamen met uw klantnummer en domeinnaam.

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk van reeds betaalde sommen. Alle betalingen zijn eigendom van Nethome. Voortdurende problemen met betalingen kunnen aanleiding geven tot beeindiging van uw contract.

In ruil voor deze betalingen krijgt u recht op het gebruik van de server of de aan u toegemeten ruimte op één van onze servers en op technische support in kwesties die te maken hebben met de server. De aanvrager bevestigd dat de aard van de te leveren diensten duidelijk aan hem gecommuniceerd werden. De klant begrijpt dat het bedrijf zijn prijzen kan wijzigen naargelang het bedrijf dit nodig acht om de dienstverlening, de diensten en support op eenzelfde peil te houden. Een verkregen promotioneel aanbod is slechts éénmaal geldig en word niet automatisch verlengd na de duurtijd van het afgesloten contract.

De diensten worden pas aangeboden aan de aanvrager nadat een betaling ons heeft bereikt en zijn jaarlijks betaalbaar of anders indien uitdrukkelijk vermeld. Bij betalingen met een kredietkaart via PayPal kan een toeslag gevraagd worden aan de klant, deze zal eerst duidelijk afgesproken worden met de klant.

Diensten die onderbroken werken door laattijdige betaling zijn het bedrijf een reactivatie som schuldig van 15 euro. Alle diensten zullen onderbroken worden op de datum dat het contract afloopt. De klant die zijn account wil heropenen is het bedrijf een bedrag van 15 euro schuldig. Bedragen die niet geind kunnen worden door Nethome kunnen door het bedrijf overgegeven worden aan een externe firma. Indien dit gebeurd zijn alle extra kosten voor de klant en bent u ons bovendien naast deze bedragen een administratiekost van 50 euro schuldig. Geen enkele betaling aan Nethome is vatbaar voor terugbetaling, ongeacht de looptijd van het contract en betaalde sommen. Foutieve transacties of betalingen moeten steeds gemeld worden binnen de 15 dagen dat het voorval plaats vond. Het bedrijf behoud het recht om tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen. Dit houd niet in dat hierdoor de gevraagde sommen niet betaald dienen te worden.

Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst de factuur te gebeuren. Ze dienen aan ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven en zij schorsen de betalingsverplichting niet op. Iedere vertraging in de betaling, aangevangen op de veertiende dag na de factuurdatum, brengt de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te betalen van 1% per maand, of gedeelte van een maand. Zo geen betaling volgt binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning, is bij toepassing van artikel 1152, 1226,1134, 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek de schuldenaar gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 euro. In deze vergoeding zijn de protest- en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar. In geval van betwisting is alleen het Vredegerecht van Antwerpen of de Rechtbank van Eerste aanleg of Koophandel van Antwerpen bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de cliënten aangenomen. Zij zullen deze later in geen geval kunnen betwisten.

Support


Nethome stelt alles in het werk om de klant een goede algemene support en technische support te verlenen. Ook is er een online helpdesk met een database van veel gestelde vragen en belangrijke aankondigingen.

Help ons om deze dienstverlening optimaal te houden en geef steeds uw klantnummer en domeinnaam indien u contact opneemt. Wij limiteren onze technische support tot zaken die te maken hebben met de fysieke kanten van uw virtuele webhosting en de server. De klant begrijpt dat het bedrijf geen gratis support kan verlenen voor specifieke applicaties zoals cgi programmatie, html, php of eender welke andere toepassing. Controleer steeds eerst de helpfiles bij vele applicatie's aanwezig, daar vindt u vaak de oplossing van uw problemen.

Gegevens betreft uw account


Bij wijziging van informatie betreft uw persoon of bedrijf (adresgegevens, emailadressen, telefoonnummers) zal u steeds Nethome hieromtrent informeren. Nethome kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van nalatigheid vanwege de klant.

Uw Account


We doen niet aan routinematig controleren van accounts uitgezonderd voor metingen van het gebruik van het systeem en het aanmaken van rekeningen. Alhoewel, in onze pogingen om op het internet een goed voorbeeld te stellen, we wel gepast zullen reageren indien we op de hoogte zijn van misbruik van onze diensten. Het is verboden onze servers te gebruiken voor het publiceren van materiaal, van welke het bedrijf vind, naar eigen mening en goeddunken, dat onwettelijk is, onfatsoenlijk of verwerpelijk.

Met "materiaal" worden alle mogelijke vormen van communicatie bedoelt inclusief beschrijvingen, graphics (waaronder foto's, tekeningen, images, logos, enz.), programma's, files, video-opnames en geluidsopnames. Het is daarenboven, zonder enige uitzondering, absoluut verboden om enige vorm van pornografisch en erotische inhoud te publiceren op Nethome's webhosting accounts. Nethome hanteert hierover een zeer stricte policy. Bij een schending van één van de regels uit onze Algemene Voorwaarden op een account van Nethome, hebben wij het recht om uw account stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht.

We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de Algemene Voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten. Indien we, om welke reden dan ook, niet bij machte zijn deze politiek uit te voeren geeft dit niet het recht om overtredingen op onze Algemene Voorwaarden te begaan. Als klant van Nethome moet u uw verantwoordelijk tegenover het internet opnemen. Indien u vragen heeft over onze regels, contacteer dan .

Domeinnamen


Alle nieuwe web hosting accounts met nieuw te registreren domeinnamen zullen verwerkt worden tussen de één (1) en drie (3) werkdagen na ontvangst van betaling. Door onvoorziene omstandigheden en bij verhuizingen kan dit oplopen tot tien (10) werkdagen.

Voor nieuwe webhostingaccounts waar een domein dient verhuisd te worden van een andere provider naar Nethome wordt een minimum periode van drie (3) werkdagen voorzien. In uitzonderlijke gevallen kan dit oplopen tot dertig (30) dagen. Door de soms moeilijke (buiten de wil van het bedrijf om) en soms niet te voorspellen omstandigheden waarin een verhuis plaatsvind kan het bedrijf geen enkele garantie geven betreft de tijdsspanne dat een verhuis zal duren. Als de domeinnaamhouder de procedure stopzet tijdens de verhuis, zijn alle reeds betaalde bedragen eigendom van Nethome.

De aanvrager van een verhuis van een domein is verantwoordelijk voor de gegevens vermeld tijdens de aanvraag van de verhuis van het domein en weet dat deze gegevens moeten overeenkomen met de originele gegevens van het domein. Indien deze gegevens niet meer kloppen dient de klant deze eerst in orde te brengen bij de registrar waar het domein geregistreerd staat of een transfer aan te vragen in plaats van een verhuis. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van verkeerde informatie zullen aangerekend worden aan de klant.

Gedrag van Klanten


Volgende zaken zijn absoluut verboden en overtredingen op onze Algemene Voorwaarden : 
 1. Verzenden van ongevraagde commerciele of bulk mailings naar eender welke partij voor eender welke reden die al of niet eindigen in een klacht. Doe niet mee aan SPAM.
 2. Toegang of poging tot toegang verschaffen tot een computer, server of netwerk waar u geen toelating voor heeft. Doe niet mee aan pogingen tot hacken of defacen.
 3. Verspreiden of beschikbaar maken op eender welke manier aan eender welke partij van eigendom of materiaal waarvoor u toestemming nodig hebt om te verkopen of te verdelen, als je deze niet hebt.
 4. Verspeiden van WAREZ.
 5. Illegale MP3's.
 6. RIAA/MPAA IP overtredingen.
 7. Opslagen, verzenden, creeren of plaatsen van foto's of afbeeldingen, realistisch of niet, van mensen onder de 18 jaar, of de suggestie scheppen dat deze mensen onder de 18 zijn, in een erotische of pornografische context of de suggestie willen scheppen hiervan. Kinder pornografie is absoluut verboden.
 8. Vervalsen van email headers of TCP/IP packet headers.
 9. Verspreiden van virussen, trojans, wormen of het begaan (of poging tot) van een DOS attack (denial of service attack) tegen eender welke computer, netwerk, of individuele persoon of het linken naar dit materiaal.
 10. Overtredingen tegen het verspreiden van software of producten met copyrights, trademarks of bescermende rechten.
 11. Het hosten van IRC servers, War Bots/X-DCC, bouncers zijn niet toegelaten, ook Shell hosting is niet mogelijk op onze servers.
 12. Op onze virtuele hosting is het niet toegelaten om games te hosten (zoals bv. halflife, quake, tekst gebaseerde games,enz ..), zoals eveneens programma's die een hoog CP u gebruik hebben niet toegelaten zijn.
 13. Op onze virtuele hosting is het niet toegelaten om zaken als Kazaa of Edonkey te gebruiken vanwege de hoge bandbreedte vereisten. Virtuele hosting is gedeelde hosting zodoende dat dit effect heeft op andere klanten. P2P programma's zijn niet toegestaan.
 14. Op onze virtuele hosting is het niet toegelaten om sites en/of programma's te hosten die door een hoog CP u gebruik nadeel kunnen berokkenen aan andere klanten.
 15. Indien u het slachtoffer word van een DDOS aanval heeft het bedrijf het recht uw account tijdelijk stop te zetten om de aanval te beperken. Indien blijkt dat u zelf deze DDOS attack heeft veroorzaakt kan uw account geannuleerd of beeindigt worden en eventuele kosten zullen u aangerekend worden.
 16. Geen enkele dienst van Nethome mag gebruikt worden voor illegale doeleinden, het aanmoedigen van illegale aktiviteiten of het steunen ervan. Nethome behoud het recht om samen te werken met de wettelijke overheden en/of benadeelde partijen in het onderzoek naar een mogelijk misdrijf.
 17. Gebruik van de diensten van het bedrijf om eender soort materiaal te verzenden of te publiceren (via e-mail, uploading, plaatsen of elke andere manier) dat bedreigend overkomt of aanzet tot fysiek geweld of beschadiging van goederen of die de bedoeling hebben personen of groepen te intimideren.
 18. Gebruik van de diensten van Nethomeom op frauduleuze wijze aanbiedingen aan anderen te doen, zaken te verkopen, diensten aan te bieden, kettingbrieven te versturen of aan te bieden of elke mogelijke vorm van financiele oplichterij zoals op "pyramide" gebaseerde producten en spellen.
 19. Het is verboden informatie omtrent identiteit nodig voor de diensten van Nethome te wijzigen, verwijderen of toe te voegen in een poging om te misleiden en/of bedrog te plegen. Het is tevens verboden zich voor te doen als een andere identiteit of andere informatie te gebruiken die misleidend is voor de diensten van Nethome. Het gebruik van nicknamen of bijnamen valt niet onder deze regel.
 20. Het massaal versturen met kwaadaardige bedoelingen van email en/of nieuwsberichten om een andere persoon zijn elektronisch mailverkeer te verstoren.
 21. Nethome heeft een zero tolerantie wat betreft het gebruik van zijn netwerk voor het posten van boodschappen of commerciele advertenties, die in overtreding zijn met de regels, reglementen, FAQ of charter van een nieuwsgroep of mailing lijst.
 22. Het gebruik van de diensten van Nethome.be om eender welk materiaal te verspreiden (email, webruimte, uploading, posten of elke andere manier) dat ingaat tegen de principes van eender welk copyright, trademark, patent, zakengeheim of ander eigendomsrecht van een derde partij inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het zonder toelating kopieren van materiaal met een copyright, het digitaliseren en verspreiden van foto's uit magazines, boeken of andere bronnen met copyright en het zonder toelating verspreiden van software met copyright. Distributie of posten van eender welk beschermd materiaal zal niet toegelaten worden.
 23. Het gebruik van de diensten van Nethome om gegevens te verzamelen, of een poging daartoe, over derde partijen zonder hun medeweten of toelating.
 24. Het gebruik van de diensten van Nethome voor elke activiteit welke resulteert in het bemoeilijken van andere personen of systemen om gebruik te maken van de diensten van Nethome of het internet. Inbegrepen zijn ook de genaamde Denial of Service Attacks (DOS aanvallen) tegen andere netwerken of hosters of individuele gebruikers. Storen of onderbreken van andere gebruikers, diensten of materiaal is verboden. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om veilig om te springen met zijn account en gegevens. Een klant mag nooit, aktief of inaktief, anderen toelaten zijn account bij Nethome te gebruiken voor illegale of niet toegelaten activiteiten. Een klant mag nooit, door aktieve of niet aktieve deelname, zijn account zo openstellen of configureren dat derde partijen de mogelijkheid zouden hebben om het netwerk van Nethome te gebruiken voor illegale of niet toegelaten aktiviteiten. Ongauthoriseerde toegang en/of gebruik door een ander bedrijf of individueel en/of gebruik door een ander computersysteem van de diensten van Nethome leid tot een onmiddelijke stopzetting van de account. Nethome zal niet toelaten dat een klant probeert toegang te krijgen tot de accounts van anderen of poogt om beveiligingen te doorbreken, al dan niet of deze aktie's wel of geen schade toebrengen door bijvoorbeeld verlies aan data.
 25. Het bewust anders voorstellen of misleiden door een schrijven of activiteit met de bedoeling dat de persoon die deze ontvangt hierop reageert.
 26. Het verspreiden van software met de bedoeling schade te veroorzaken aan personen, data en/of computersystemen is verboden. Zulks een aktie zal leiden tot onmiddelijke beeindiging van de account bij Nethome.
 27. Gebruik van software of elk ander apparaat dat mogelijk het netwerk van Nethome, al dan niet tijdelijk, schade zo u kunnen toebrengen of een onderbreking of vertragingen van de diensten van Nethome zo u kunnen veroorzaken tijdens het gebruik van een account van Nethome, bv. pingen, leid tot een ogenblikkelijke beeindiging van deze account.
 28. Klanten van Nethome zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke activiteit van derden, gebruik makend van hun account, die in overtreding zijn met de richtlijnen in onze Algemene voorwaarden.
 29. Het is absoluut verboden om pornografisch, erotisch of naakt materiaal in welke vorm dan ook te hosten op virtuele hostingaccounts. Klanten met een eigen dedicated server mogen wel bepaalde vormen van legaal adult materiaal hosten.
 30. Nethome laat geen filesharing toe in welke vorm dan ook, zoals maar niet gelimiteerd tot films, muziek, images en software. Het massaal downloaden van files zo u de server te zwaar belasten waardoor andere klanten hinder zouden kunnen ondervinden. Een virtuele account word gedeeld met andere gebruikers. Dit soort sites hoort niet thuis op een virtuele account. Hostingaccounts waarop dit materiaal gevonden wordt zullen geannuleerd worden, en deze stopzetting geeft geen recht op terugbetaling.
 31. Het is verboden om streaming audio en video te hosten.
 32. Nethome doet er alles aan om zijn klanten een zo goed mogelijke support te verlenen. Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken. De informatie verstrekt door Nethome aan de klant is dan ook vertrouwelijk en mag niet openbaar gemaakt worden. Het verspreiden van onjuiste informatie over en/of vertrouwelijke informatie van Nethome in welke vorm dan ook zal leiden tot verbreking van het contract met de klant en geeft geen recht op terugbetaling van eerder betaalde sommen.
Elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in een schadevergoeding betaalbaar aan Nethome van minimaal 25 euro per klacht en/of tot stopzetting en beeindiging van uw account en dit zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen. De klant begrijpt deze sommen kunnen oplopen naargelang de ernst van de klacht en dat deze niet gelimiteerd zijn.

De klant gaat akkoord dat bij overtredingen op deze Algemene Voorwaarden Nethome het recht heeft persoonlijke gegevens van de klant vrij te geven aan wettelijke overheden en dit zonder toestemming voorafgaand aan de gebruiker.

De klant begrijpt door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden dat Nethome bij een overtreding op deze Algemene Voorwaarden het recht heeft zijn account dadelijk te schorsen en/of stop te zetten en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant en zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Veiligheid


De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account, ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account. Draag daarom zorg voor uw gegevens. Verder mag u niet uw account gebruiken om veiligheidsmaatregelen te doorbreken van een ander account of ongeoorloofde toegang te verschaffen tot eender welk netwerk of server.
 • Uw paswoord geeft u toegang tot uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om dit paswoord veilig te bewaren;
 • Het delen van uw paswoord en accounttoegang met andere gebruikers is verboden. u moet de nodige stappen nemen om te verhinderen dat anderen Uw account kunnen gebruiken omdat u als klant verantwoordelijk gesteld word voor dat gebruik;
 • Pogingen om andere klanten hun accountpaswoord te achterhalen zijn verboden, en resulteren mogelijk in de beeindiging van onze service aan u ;
 • U moet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen om te voorkomen of te minimaliseren dat anderen ongeoorloofd uw account kunnen misbruiken;
 • U mag niet proberen om in te loggen of een veiligheidsmaatregel te doorbreken op eender welke ander netwerk, server, host of account. Inclusief, maar niet gelimiteerd tot, zich toegang verstrekken tot data die niet bedoelt is voor u , het inloggen of zich toegang verstrekken tot een account of server waar u niet expliciet de toelating voor gekregen heeft of het testen van de veiligheid van andere netwerken. Gebruik of verspreiden van materiaal ontworpen om veiligheid te doorbreken en/of zich toegang te verschaffen is verboden. Voorbeelden van dit "materiaal" zijn, echter niet gelimiteerd tot, software die paswoorden aanmaakt, cracking tools of software die tracht netwerken te testen;
 • U mag geen poging ondernemen om opzettelijk diensten te bemoeilijk bij eender welke andere gebruiker, hoster of netwerk. Het pogen tot of het uitvoeren van een Denial of Service Attacks (DOS aanval) is uitdrukkelijk verboden. Eveneens niet toegelaten zijn, en niet gelimiteerd tot, 'flooden' van netwerken of emailboxen, pogingen om een service te overbelasten en pogingen om een host te laten crashen;
 • Gebruikers de de veiligheidsregels overtreden stellen zich bloot aan mogelijke gerechtelijke vervolging. Nethome zal volledig meewerken aan onderzoeken naar deze misdrijven en daarbij samenwerken met de bevoegde authoriteiten in het onderzoek naar verdachte activiteiten;

Netwerk en Server


Nethome webhostingaccounts opereren op basis van gedeelde bronnen. Overmatig gebruik of misbruik van ons netwerk of server door één klant kan een negatieve impact hebben op alle andere klanten. Foutief of overmatig gebruik of misbruik van ons netwerk en onze diensten welk leiden tot een daling van de kwaliteit van onze diensten is absoluut verboden door deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot onmiddellijke beeindiging van uw account. Het is verboden om onze bronnen te overbelasten, inclusief CP u tijd, geheugen, diskruimte en sessietijden. u mag geen gebruik maken van programma's die door intensief gebruik negatieve invloed zouden hebben op het gebruik van de server(s) door andere klanten. Nethome behoud het recht deze accounts stop te zetten of te limiteren. Sites die door hun gebruik duidelijk aantonen dat ze niet thuishoren op een virtuele webhostingaccount maar op een (virtuele) dedicated of gedeelde dedicated server zullen onmiddelijk afgesloten worden en/of een voorstel ontvangen van Nethome.

De klant begrijpt dat de diensten die het bedrijf aanbied van die aard zijn dat ze kunnen onderbroken worden door vele redenen buiten de wil of eventuele nalatigheid van het bedrijf om en dat problemen en schade als gevolg van deze onderbrekingen moeilijk te voorzien zijn. Daarom gaat de klant akkoord dat het bedrijf nooit verantwoordelijk kan gesteld worden voor eender welke schade veroorzaakt door oorzaken die niet binnen de controle van het bedrijf liggen. De klant gaat verder ermee akkoord dat het bedrijf's verantwoordelijk voor schade door nalatigheid, in alle gevallen, zonder enige uitzondering, nooit hoger kan zijn dan het bedrag betaald door de klant voor die periode dat de schade zich voordeed. In geen enkel geval en zonder enige uitzondering kan het bedrijf veranwoordelijk gesteld worden voor, directe of inderecte, schade en/of verlies.

Webruimte en Dataverkeer


Wij leveren u het dataverkeer zoals afgesproken tijdens het aanvragen van uw account. Per eenheid bandbreedte hierboven bepaald u een standaard bedrag. Accounts afgesloten onder de noemer "onbeperkt dataverkeer" dienen zich te houden aan de strikte regels in deze algemene voorwaarden. Websites die door hun extreem hoog dataverkeer of CP u gebruik niet thuishoren op een virtuele webhostingaccount en door hun overgebruik schade kunnen toebrengen aan andere klanten en/of het gebruik van de server voor andere klanten beperken en/of en de performantie van de server sterk laten dalen, kunnen op éénder welk tijdstip, zonder enige voorafgaande verwittiging afgesloten worden en hun account beeindigt zien. Accounts onder de noemer 'onbeperkt dataverkeer', die boven de 50 GB dataverkeer per maand gebruiken, zich houdend aan de regels in de Algemene Voorwaarden horen mogelijk, maar niet noodzakelijk, niet thuis op een virtuele account. Klanten in deze situatie zullen van Nethome een gepast voorstel ontvangen. Indien zij niet ingaan op dit voorstel heeft Nethome heeft het recht deze account stop te zetten, op te schorten of definitief te annuleren en dit zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen.

De klant gaat akkoord dat zowel de bandbreedte en webruimte niet zijn limiet zal overschrijden zoals afgesproken bij zijn bestelling en omschrreven in de Algemene Voorwaarden. Nethome monitort dit verbruik en heeft het recht te corrigeren indien klanten het overeengekomen verbruik niet respecteren. Corrigerende aktie's kunnen zijn : aanrekenen van extra bedragen, tijdelijke schorsing van de account tot stopzetting en finale beeindiging van de account. Deze aktie's worden per geval bekeken en afgehandelt met de oplossing die het bedrijf in elk individueel geval het beste vind. Als het bedrijf aktie's neemt die verband houden met dataverkeer en webruimte heeft de klant geen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Belangrijk


Nethome behoud zich het recht om uw account, en ook verdere zakenrelaties met u , te beeindigen voor eender welke geschikte reden op eender welk tijdstip. Over deze beslissing is geen verdere discussie mogelijk. Er is geen terugbetaling mogelijk van betaalde sommen. Als u via ons een hostingaccount heeft besteld, waarvan later blijkt en wij beschouwen niet geschikt te zijn voor het hosten van uw site, behouden wij tevens het recht uw account te beeindigen. Hou er rekening mee dat Nethome virtuele hosting aanbied. Dit is gedeelde hosting op één server. Het kan niet zijn dat één klant alle mogelijkheden van de server uitput en hiermee andere gebruikers benadeelt.

Elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in een schadevergoeding betaalbaar aan Nethome van minimum 25 euro per klacht en/of tot stopzetting en beeindiging van uw account en dit zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Politiek ivm. SPAM


Nethome laat geen SPAMMING toe. Indien blijkt dat er spam verstuurd word vanop onze servers vanaf uw account zal deze ogenblijkkelijk stopgezet worden en reactivatie is niet meer mogelijk. Dit lijkt een strikte maatregel maar hiermee wil Nethome aantonen dat ze het ernstig meent met zijn NO-SPAMMING politiek. Doe niet mee aan SPAM !

Erotisch Materiaal


Nethome hanteert erg strenge normen in het hosten van erotisch materiaal op zijn virtuele hostingaccounts. Het hosten van erotisch materiaal is dan ook niet toegelaten. Bij twijfels ivm. uw site vraagt Nethome dan ook eerst contact op te nemen met: . Klanten met een eigen dedicated server mogen wel legaal erotisch materiaal hosten op hun server. Pornografisch materiaal is ten alle tijden verboden.

Algemene Voorwaarden


Overtredingen op onze Algemene Voorwaarden kunnen resulteren in het schorsen, stopzetten en/of verwijderen van uw account. Nethome is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van de dienst bij overtredingen van de Algemene Voorwaarden. Betaalde sommen blijven eigendom van Nethome.

Graag aandacht voor het feit dat we beseffen dat sommige van de overtredingen hierboven beschreven onvrijwillig gebeuren, of het gevolg zijn van niet door de klant goedgekeurde toegang op uw account door derden. We zullen ons best doen om ieder geval apart te beoordelen en dit met gezond verstand te behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie.

Nethome behoud het recht om de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te kunnen wijzigen of aan te passen indien het bedrijf dit nodig acht en dit op eender welk tijdstip. Nethome vraagt dan ook van zijn klanten up to date te blijven met deze Algemene Voorwaarden. Het bedrijf behoud zich het recht de regels in deze Algemene Voorwaarden elk moment te kunnen wijzigen indien zij dit nodig acht in het belang van het bedrijf en dit zonder notificatie aan de klant. De klant begrijpt dat wijziging in de Algemene Voorwaarden door het bedrijf geen grond kan zijn voor vroegtijdige contractontbinding of niet-betaling.

Nethome vraagt dat éénieder die vermoed dat er een overtreding begaan is op onze Algemene Voorwaarden deze informatie meld aan ons op .